Projecten

Provincie Noord-Brabant heeft een programma Stérk.Brabant, waarin zij burgerinitiatieven en sociaal ondernemers ondersteunen. Zij willen overgaan naar een qua organisatie en financiën zelf onderhoudend netwerk. Ik ontwikkel in het eerste halfjaar van 2019 samen met de stuurgroep een verdienmodel en governancestructuur. In vier strategiesessies krijgt de nieuwe situatie vorm. Ik werk hierbij samen met een kernteam dat het onderzoek verricht, een maatschappelijke impactanalyse opstelt en de marktverkenning doet.

The Hague Center is hét kenniscentrum rond meshworking (het bouwen van netwerken van organisaties met een gemeenschappelijk doel). Zij willen een leergang ontwikkelen rond meshworking. Ik ontwikkel met hen samen een verdienmodel en aanpak.

In navolging van Impact Noord, zet ik samen met Kees Klomp en Engbert Breuker Impact Midden op. Samen met een team enthousiaste medewerkers, brengen wij overheid en bedrijfsleven bij elkaar om de handen ineen te slaan om gezamenlijk regiovraagstukken tot verrassende en werkbare oplossingen te brengen. Impact Midden kent geen opdrachtgever, het is een gezamenlijk initiatief van landelijke en regionale partijen vanuit overheid, bedrijfsleven en bekende koplopers rond betekeniseconomie.

De Stichting Schaal van Betekenis bouwt aan een gedachteverandering over waarde: niet langer willen we organisaties meten op alleen hun financiële waarde, de sociaal maatschappelijke waarde is minstens zo belangrijk. Ik help mee de tool Scale of Significance (schaal van betekenis) te ontwikkelen, bouw de community op en verspreid het gedachtegoed.

Het is begonnen met incidentele bijeenkomsten waarbij we ons verdiepen in het boek 'Leven en werken met de Seizoenen' van Jaap Voigt. Sinds 2017 is het een jaarcyclus waarbij een groep maandelijks bij elkaar komt en de thema's doornemen die in die tijd van het jaar spelen.

Sinds 2015 ben ik mede-eigenaar van Peer!, een Seats2meet locatie. Naast de verhuur van vergaderzalen, bieden we flexibele werkplekken aan. In drie jaar tijd bouwen we een netwerk van 3000 professionals op van bedrijven en zp'ers, die gezamenlijk de community van Peer! vormen. We bieden beschermde werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en begeleiden ze naar een baan.

In 2015 neem ik het netwerk Bewust Eemland over met 15 leden. Het heeft drie jaar stilgelegen. Na drie jaar (2018) heb ik een groei gerealiseerd naar 120 leden. Met een team van leden en vrijwilligers (re-integratie) die de werkzaamheden grotendeels verrichten, zetten we een energiek, hecht en enthousiast netwerk op. Ik transformeer het naar een vereniging, samen met een energiek bestuur, die begin 2019 het stokje van mij overneemt.

TNO heeft samen met het bestuur van stichting PSO Nederland en een netwerk van bedrijven een prestatieladder ontwikkeld. De prestatieladder is een meetinstrument dat objectief bepaalt in welke mate een organisatie socialer of inclusief onderneemt. Zij willen deze in de markt zetten. Ik schrijf het business plan en dit levert een financiering op bij Triodos Bank, waardoor de - inmiddels succesvolle - Stichting een start kan maken.

Van 2012 tot 2014 ben ik werkzaam als bureaumanager bij Blik op Werk. Blik op Werk geeft een keurmerk uit voor bedrijven die zich bezighouden met re-integratie, loopbaanbegeleiding en andere activiteiten die mensen duurzaam aan het werk houden. Sinds het UWV dit keurmerk niet meer eist, moeten klanten en medewerkers de transformatie ondergaan dat klanten niet vanzelf komen, maar vanuit intrinsieke motivatie een keurmerk moeten kiezen. Aan het einde van mijn opdracht heb ik de dalende aantal keurmerkhouders omgezet naar een stijgend aantal en zijn de medewerkers bewust van een andere klantbenadering.

Stadsdeel Amsterdam-Noord wil aan de slag met Het Nieuwe Werken en een meer open organisatie worden. Wat betekent dit voor HRM, IT en wat zijn de juridische aspecten? Samen met een vertegenwoordiging van alle afdelingen gaan we op onderzoek uit in een SWAT-sessie (Samen werken aan de toekomst). Er komt een concreet plan van aanpak waar de organisatie samen mee aan de slag kan gaan.

Veel processen zijn organisatiebreed en afdelingen zijn hierin afhankelijk van elkaar. Er is onvoldoende kennis waarom zaken lopen zoals ze lopen. Door in een aantal sessies met de medewerkers het proces te optimaliseren, ontstaat er begrip, gaan ze samen aan de slag en lopen de processen soepeler.

Voor de Manifestgroep maak ik een business case waarin niet alleen financieel wordt berekend wat de gevolgen zijn van een bepaald scenario, maar ook wat de sociaal maatschappelijke waarde is die wordt toegevoegd.

Met de oprichting van het Centrum voor Jeugd en Gezin in 2007 moeten alle organisaties in de gemeente Haarlemmermeer gaan samenwerken die zich bezighouden met jeugd. In Haarlemmermeer betreft dit zes organisaties. Ik ga bij alle organisaties met het management in gesprek om te onderzoeken hoe de situatie is en organiseer bijeenkomsten met de medewerkers. Resultaat is bewustwording dat zij als individu en hun organisatie onderdeel uitmaken van een groter ecosysteem, het Centrum voor Jeugd en Gezin.

De organisatie wordt voorbereid op de implementatie van een nieuw ICT-systeem, waarbij veel werkzaamheden geautomatiseerd worden. De uitval wordt nog door medewerkers afgehandeld, die alle Wetten kunnen behandelen in plaats van één wet. Met andere woorden: de teams moeten worden omgevormd door multidisciplinaire teams. Gedurende anderhalf jaar doen we een pilot om op elke locatie met één team op de nieuwe manier te gaan werken. Resultaat na deze pilot is dat alle locaties enthousiast zijn, weten wat het nieuwe systeem gaat brengen en klaar staan om aan de slag te gaan op de nieuwe manier.

Sinds 2017 ben ik facilitator van de Community of Practice (leernetwerk) van organisatie-adviseurs dat zich verdiept in nieuwe organisatievormen, met een specifieke interesse in Teal for Teal. Door zelf te experimenteren, gastsprekers te bevragen en op bedrijfsbezoeken te gaan, zijn deze organisatie-adviseurs steeds beter toegerust om hun vak uit te oefenen en organisaties te begeleiden naar meer zelforganisatie. Dit netwerk gaat in 2018 verder als Agile organiseren met vier trekkers, die in 2019 zelf verder gaan.

Ergomotion is een landelijk netwerk van fysiotherapeuten, mensendieck-therapeuten, ergonomen, arbeidsdeskundigen en ARBO-specialisten die het bedrijfsleven ondersteunen bij de zorg voor hun personeel.

In 2014 is René Notten bezig met het opzetten van Metrieken.nl. Metrieken.nl is een bedrijf dat zich richt op het meten van de doorlooptijd en kosten van softwareprojecten. Zij maken hiervan gebruik van een tooling, genaamd MetricsQuest.

Vanaf 2014, waarbij de G1000 de aanleiding was, reikt een groep bewoners de zogenaamde Buurtwetertegel uit aan bewoners die zich vrijwillig inzetten voor hun buurt. Doel van deze tegel is de bewoners in het zonnetje te zetten, maar ook andere bewoners te inspireren zich in te zetten voor hun buurt. Ik ben vier jaar trekker van deze groep.

In 2014 was de eerste G1000 in Amersfoort, waarbij 1000 Amersfoorters samen de agenda bepaalden voor de stad voor de komende tijd. Hieruit zijn 8 werkgroepen voortgekomen, die regelmatig met elkaar overleggen. Ik was actief als coördinator van de regiegroep die de afstemming tussen de werkgroepen faciliteerde. Na een jaar zijn de werkgroepen onderdeel geworden van bestaande initiatieven.

Een groep organisatie-adviseurs, gespecialiseerd in projecten in de jeugdzorg, werkt al een aantal jaar samen onder de noemer De Jeugdzaak. Zij zijn echter nu zo gegroeid dat het tijd wordt om een meer formele vorm van samenwerking te kiezen.

Sinds 2008 trek ik het vrouwennetwerk Tara dat zich verdiept in onderwerpen op het gebied van spiritualiteit en persoonlijke groei. Het is een hecht netwerk van een groep vrouwen dat al meer dan 10 jaar lief en leed met elkaar deelt. Sinds voorjaar 2019 is dit netwerk gestopt.